כל מה שחשוב לדעת בעולם הוידאו המקצועי

תקנון אתר AV

כללי

אתר האינטרנט "www.av.co.il" (להלן:האתר") משמש כאתר תוכן לתחום ההפקה, הפוסט והפצה של מדיה ומכיל מאמרים, תמונות קטעי וידאו של צוות האתר וכן תכנים מתורגמים מאתרים אחרים בעולם תוך ציון מקור הידיעה.

הכניסה לאתר ו/או השימוש בו, על תכניו והשירותים הניתנים בו, מוצעים לך בכפוף לקבלתך את כל התנאים הכלולים בתקנון זה ולכן הינך מתבקש לקרוא אותם בקפידה

 1. הכניסה והשימוש באתר על תכניו והשירותים המוצעים, מהווים את הסכמתך כי קראת את תנאי השימוש המפורטים בתקנון, הסכמת להם והתחייבת לפעול בהתאם להם ולהוראות כל דין רלוונטי, טרם החלת לגלוש באתר.
 2. מטעמי נוחות, תנאי השימוש בתקנון מנוסחים בלשון זכר ואולם כל הנאמר בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד.
 3. בתקנון זה ניתנו לפירושים הבאים הפירושים שבצידם:

"האתר"-   av.co.il לרבות כל חלק ממנו, תוכן האתר לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי , אור  קולי או כל שילוב שלהם, פרסומים, קבצי האתר , תוכנות האתר ועוד.

"משתמש-" כל אדם ו/או גוף ו/או גורם אשר נכנס לאתר ו/או גולש באתר.

"מפעיל האתר"- חברת אי וי בי הפקות בע"מ  אדם ו/או גוף ו/או החבר המחזיקה באתר ו/או עובדיה, מנהליה  ו/או מי מטעמה  מנהלי האתר ו/או מתכנתי האתר ו/או מתחזקי האתר.

 1. כל תנאי מתנאי השימוש באתר הינו מצטבר, משלים ו/או חלופי לכל תנאי אחר מתנאי השימוש באתר, בין אם הדבר נאמר מפורש ובין אם לאו, הכל לפי הקשר הדברים ו/או הדבקם ובכל מקרה אין בתנאי אחד כדי לפגוע במשנהו.

תנאי השימוש

 1. תנאי השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו, חלים על כל שימוש הנעשה באתר בכל דרך או אמצעי בין אם באמצעות מחשב ובין אם באמצעות כל מכשיר תקשורת אחר לרבות מחשב כף יד, טלפון סלולארי וכיוצ"ב.
 2. תנאי השימוש באתר עשויים להשתנות בכל עת, בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי של מפעילי האתר. כל שינוי כאמור יחייב את המשתתפים מרגע פרסומו באתר.
 3. למפעילי האתר שמורה הזכות לנהוג באתר כרצונם , להציג בו כל תוכן שהוא, לשנות מחדש את מראהו, עיצובו ,את היקפם וזמינותם של השירותים בו, לשנות את שם האתר, כתובתו, לסרב לפרסם ו/או להסיר ממנו כל תוכן, וכן כל היבט אחר הכרוך באתר, והכל, בלא צורך להודיע למשתמשים על כך מראש.
 4. הנהלת האתר רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי, להשעות, לחסום, להפסיק או להגביל לשימוש את גישת המשתמש לאתר בכל עת שימצא כי נעשתה הפרה של תנאי השימוש או של עשיית מעשה או מחדל הפוגע או עלול לפגוע בשירותים הניתנים באתר.
 5. זכות השימוש במידע באתר הינה למשתמש בלבד לצורך אישי-פרטי בלבד, המשתמש אינו רשאי להעביר את רשות השימוש לאדם אחר כלשהו ואין לעשות באתר כל שימוש מסחרי ו/או למטרות רווח.
 6. אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות. אין לפרסם או להעביר באמצעות האתר כל פרסום אשר יש בו כדי להפר זכויות יוצרים, מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, או שיש בו לשון הרע, פוגע בפרטיות הזולת או ברגשות הציבור, פורנוגרפי, בעל אופי מיני, גזעני, או בלתי חוקי.

זכויות יוצרים וקניין רוחני

 1. כל זכויות הקניין הרוחני לרבות זכויות היוצרים, פטנטים, סימני מסחר, עוולות מסחריות, בקשר לאתר, תוכנו, לרבות טקסט, איורים, גרפיקה,צליל, קטעי גרפיקה, יישומי תוכנה, גרפים, ותמונות, שם האתר, קוד האתר, שם המתחם, שייכים למפעילי האתר ו/או לצד שלישי שהתיר למפעילי האתר לעשות שימוש ולפרסם התכנים, ולמשתמש לא תהיה כל זכות מכל מין וסוג שהוא במידע.
 2. הנך מתחייב כי בין על ידך ובין באמצעות צד שלישי, לא תפרסם ברבים את המידע המפורסם באתר ו/או כל חלק ממנו וכי לא תשכפל, לא תצלם, לא תעתיק ו/או תציג בפומבי ו/או תבצע בפומבי ו/או תשדר ו/או תמסור לצד שלישי ו/או תעבד ו/או תיצור יצירות נגזרות, מתוך המידע המפורסם באתר בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש ממפעילי האתר.

תכנים באתר והגבלת אחריות

 1. באתר מתפרסמות, בין היתר, פרסומות למוצרים או שירותי צד ג' באמצעות מפרסמים שונים. מפעילי האתר אינם נושאים באחריות לתכני הפרסומות הללו, ואינם מחויבים לבדוק את נכונות התוכן, מהימנותו, אמינותו או שלמותו. אם ברצונך לעשות שימוש במידע המצוי באתר, עליך לבדוק אותו ולאמתו טרם השימוש.
 2. תוכן האתר אינו מהווה עצה ו/או עצת מומחה ו/או חוות דעת ואינו בגדר תחליף להתייעצות עם בעלי מקצוע מומחים במקום שהתייעצות כזו נדרשת, לכן כל החלטה בדבר השימוש בתכני האתר, יעשה על אחריותך בלבד.
 3. הינך מצהיר, כי ידוע לך כי מפעילי האתר אינם אחראים לכל שימוש ו/או כניסה ו/או פרסום שהינך בוחר לעשות, בין במישרין ובין בעקיפין, בשירותי האתר וכי הינך האחראי הבלעדי והמלא לשימוש.
 4. האתר יכול שיכלול תכנים מסחריים, כגון פרסומות, באנרים ומודעות, הנמסרים לפרסום מטעם מפרסמים שונים. פרסום התכנים המסחריים לא יהווה המלצה מטעם בעלי האתר לרכוש את השירותים המפורסמים ובעלי האתר לא ישאו בכל אחריות לתוכן המודעות או לכל חומר פרסומי באתר או לשירותים והטובין המפורסמים בהם, והאחריות הבלעדית חלה על המפרסמים בלבד. ככל ותתקשר עסקה בינך לבין למפרסם ו/או לאמן הרי שמפעילי האתר לא יהוו צד לעסקה ולא יהיו אחראים לביצועה ו/או לתוצאות הפרתה.
 5. באתר מתפרסמים תכנים שמקורם במשתמשי האתר כדוגמאות תגובות לכתבות (טוק-בקים), ידיעות, מאמרים, מודעות ועוד המאפשרים לך להזין תכנים משלך באתר- מפעילי האתר מעודדים את חופש הביטוי וקיומו של דיון בפורה באתר, אולם על מנת לאפשר קיומו של שיח תרבותי וענייני למנוע שימוש לרעה בפלטפורמה, רשאים מפעילי האתר לבדוק את התכנים הללו לפני פרסומם, ולמנוע פרסום של ביטויים פוגעניים, דברי נאצה ועוד.
 6. מפעילי האתר אינם נושאים בכל אחריות לתכנים המפורסמים ע"י המשתמשים והאחריות הבלעדית להם ולכל תוצאה הנובעת מהם חלה על המשתמש אשר מסרם לפרסום.
 7. כשהינך מוסר תכנים המיועדים לפרסום באתר הינך מאשר, כי מדובר בתוכן חוקי וכי אין מדובר בתוכן מזיק ו/או מפר זכויות יוצרים של אחרים ו/או המהווה לשון הרע ו/או פורנוגרפי ו/או פוגע בפרטיות ו/או כל חומר פוגעני אחר וכי מפעילי האתר מורשים על ידך להשתמש בתוכן ו/או כל חלק ממנו לפי שיקול דעתם הבלעדי וב, לרבות שמירתו, פרסומו, עריכתו, מחיקתו, שילבו עם תכנים אחרים ומצהיר כי הזכויות בתכנים יהיו שייכות למפעילי האתר.
 8. אם נתקלת בתוכן פוגעני ו/או שאינו חוקי ו/או מהווה פגיעה בשם הטוב , נודה לך אם תפנה את תשומת לבנו באמצעות משלוח הודעה המפרטת את התוכן המפר לכתובת הדוא"ל info@av.co.il ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בהקדם.

קישורים באתר

 1. הימצאותם של קישורים לאתרים אחרים באתר , הינה לנוחיותך בלבד, אינה מהווה ערובה לתכנים באתרים אלה מבחינת מהימנותם, שלמותם, אבטחתם או מכל בחינה אחרת ומפעילי האתר אינם אחראים לתכנים שאליהם מובילים הקישורים ואינם אחראים לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם..
 2. אין מפעילי האתר מתחייבים כי כל הקישורים באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר האינטרנט הנכון או אתר פעיל כלשהו. ואין מפעילי האתר ו/או מי מטעמם אחראים לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר שיגרם כתוצאה משימוש או הסתמכות על קישורים המופיעים באתר.
 3. מפעילי האתר אינם מתחייבים כי שירותי האתר ינתנו כסדרם ללא כל הפרעות ו/או תקלות ויהיו חסינים מפני תקלות או כשלים. כמו כן, מפעילי האתר יהיו רשאים להפסיק את מתן השירותים באתר, כולם או מקצתם ולמשתמש לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי בעלי האתר ו/או מי מטעמם בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות ו/או הפסקות בשירות.

הרשמה לאתר

 1. מפעילי האתר שומרים על זכותם לגבות בעתיד תשלום בגין השירותים המוצעים באתר.
 2. מפעילי האתר שומרים על זכותם לקבוע כי גישה לשירותים מסוימים תתאפשר רק למשתמשים אשר נרשמו לאתר ומסרו פרטי זיהוי כפי שנדרשו בתהליך הרישום.
 3. בעת הרישום לשירות באתר, תתבקש לבחור שם משתמש וסיסמא, אשר יזהו אותך בכל כניסה לשירות לחלופין להשתמש תוכל להתחבר לאתר דרך אתרי קהילה כגון פייסבוק. מפעיליי האתר רשאים לקבוע מעת לעת, דרכי זיהוי נוספות או אחרות.
 4. הינך מתבקש לשמור על פרטי הזיהוי בסודיות בכדי למנוע שימוש לרעה בהם ולהחליף את הסיסמא אחת לשלושה חודשים.
 5. אין ליצור חשבון משתמש המכיל נתונים אשר אינם פרטיו האמיתיים והמלאים של פותח החשבון ואין ליצור חשבון עבור אדם אחר אשר לא נוכח מול צג המחשב בעת ההרשמה.
 6. מסירת פרטים שגויים בעת ההרשמה, עלולה למנוע ממך את האפשרות לעשות שימוש באתר.
 7. הינך מצהיר כי ידוע לך כי מסירת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית כאמור בחוק העונשין,התשל"ז-1977 והעושה כן צפוי להליכים משפטיים.
 8. מפעילי האתר ו/או מי מטעמם, אינם ולא יהיו אחראים לכל טעות שלך בעת הקלדת נתוני הפעולה באתר, לרבות, אך מבלי למעט פרטיך האישיים והמזהים.
 9. במקרה של שינוי פרטים עליך להודיע על עדכון פרטים באמצעות פניה למפעילי האתר באופן מקוון דרך "צור קשר באתר" .

אבטחת מידע

 1. יובהר כי מפעילי האתר נוקטים באמצעים סבירים לאבטחת תוכן חשבונות המשתמשים, ולמניעת חדירה לאתר ופגיעה בפרטיות המשתמשים. אך אף שאמצעים אלו מצמצמים את הסיכון לחדירה לא מורשית, הם אינם יכולים להבטיח בצורה מוחלטת את אי חשיפת המידע כתוצאה מחדירה לא מורשית לשירותי האתר.
 2. לא תהיה לך כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי מפעילי האתר ו/ ו/או מי מטעמם בגין נזקים אשר יגרמו כתוצאה מחדירה לא מורשית לחשבונך או פגיעה בפרטיותך ובלבד שמפעילי האתר נקטו אמצעים סבירים למניעה חדירה ופגיעה בפרטיותך.
 3. הינך מתחייב להודיע למפעילי האתר באופן מיידי, על כל חשש לשימוש לא מאושר אשר נעשה בחשבונך.
 4. מפעילי האתר ו/או מי מטעמם, יהיו רשאים בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי, לבטל כל פעולה באתר שנתגלתה או נחשדה כניסיון להונות וכן לנקוט כנגד משתמש המבצע פעולות אסורות את כל האמצעים המשפטיים ו/או האחרים העומדים לרשותם.

איסוף מידע ודיוור אלקטרוני

 1. מפעילי האתר יהיו רשאים לאסוף מידע בנוגע לפרטים שימסרו על ידי משתמשים, השימוש באתר ואופי השימוש בו העדפות המשתמשים בגלישה באתרים, פרסומות אליהן נחשפו המשתמשים , העמודים בהם צפו המשתמשים וכיוצ"ב. הנתונים ישמרו במאגר המידע שבבעלות בעלי האתר, הרשום כדין.
 2. מפעילי האתר שומרים את המידע הנ"ל במאגר המידע ושימוש בו יתבצע רק ע"פ דין ובהתאם למדיניות הפרטיות המפורטת במסמך זה, והכל למטרות המפורטות להלן:
  • שיפור השירותים המוצעים באתר והתאמת השירותים והתכנים המוצעים באתר ככל הניתן להעדפות המשתמשים,
  • על מנת לאפשר למשתמשים לעשות שימוש בשירותים השונים באתר.
  • לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתר.
  • לשם משלוח בדואר אלקטרוני של דיוור ישיר כמפורט בסעיף 41 לתקנון.
  • לצורך ניתוח, איסוף ומסירת נתונים סטטיסטיים לצדדים שלישיים שאינם מזהים את המשתמשים באופן אישי.
  • ליצירת קשר עם המשתמש במקרה הצורך
  • לעשות שימוש במידע שיאסף לצרכים מסחריים/שיווקיים, / משלוח דברי פרסומת וזאת בכפוף לכך כי המידע לא יזהה את המשתמש בשמו או בפרטי זהותו.
 3. אין חובה ע"פ חוק למסור את המידע בעת ההרשמה, מסירת המידע תלויה ברצונך ובהסכמתך, אולם בלא למוסרו לא ניתן יהיה להשתמש בשירות אליו נרשמת.
 4. מפעילי האתר לא יעבירו לצד ג' את פרטיהם האישיים של המשתמשים והמידע שנאסף על פעילותם באתרים, ככל שפרטים ומידע זה מזהים את המשתמשים אישית והמידע אשר נאסף במסגרת פעילות המשתמש באתר אלא במקרים כדלקמן:
 • במקרה של מחלוקת משפטית בין המשתמש לבין בעלי האתר שתחייב את חשיפת הפרטים
 • במקרה ויתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטי המשתמש
 • במקרה בו תועבר, בכל דרך שהיא פעילות האתר לגוף אחר, ובלבד ואותו הגוף יתחייב לשמור על פרטיות המשתמש.
 1. הינך מאשר כי בהתאם לתיקון 40 לחוק התקשורת, ההרשמה לאתר מהווה אישור מצדך להיכלל ברשימת לקוחות, אשר נמנים על תפוצת הדיוור הישירה שלה, ומפעילי האתר יהיו רשאים לשלוח באמצעות דוא"ל ו/או פקס ו/או הודעת SMS, ובין בכל דרך אחרת, פרטים בדבר מבצעים באתר ו/או בנוגע לשירותים נוספים המוצעים על ידי האתר והינך נותן הסכמתך לכך.
 2. הינך מצהיר כי ידוע לך שיש לך זכות, בכל עת, לפנות באמצעות כתובת המייל המופיעה באתר, לצורך הסרתך מרשימת התפוצה והפסקת משלוח הודעות פרסומיות אליך.
 3. כל פניה בדיוור ישיר תכיל ציון כי הפניה היא בדיוור ישיר, בצירוף ציון מספר הרישום של מאגר המידע וכן הודעה על זכותך  להימחק מן המאגר כאמור בסעיף 42 לעיל,  בצירוף המען שאליו יש לפנות לצורך כך וכן פירוט בדבר  פרטי בעל מאגר המידע, והמקורות שמהם קיבל בעל המידע זה.
 1. האתר משתמש ב"עוגיות" ("Cookies") לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפות האישיות של המשתמשים ולצורכי אבטחת מידע.

דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת "Cookies", אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן בו אתה משתמש.

שיפוי

 • הנך מתחייב לשפות ולפצות את בעלי האתר, עובדיו, מנהליו או מי מטעמם, בגין כל נזק, הפסד, תשלום או הוצאה שיגרמו להם, לרבות שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט- עקב הפרת תנאי שימוש אלה וזאת מבלי לגרוע מכל סעד ו/או תרופה המגיעים להם ע"פ כל דין.

סמכות שיפוט

 • הדינים אשר יחולו על התקנון יחול הינם דיני מדינת ישראל..
 • סמכות השיפוט הבלעדית, במקרה של סכסוך העולה מתקנון זה או מהגלישה והשימוש בשירותי האתר ,תהיה מסורה לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב.

רישום לדיוור שבועי
כל מה שחדש ישירות אליך