Grass Valley הכריזה על ADVCmini, ממיר חומרה ותוכנה, המיועד למק. היחידה החדשה מאפשרת להמיר אות וידאו אנלוגי מקלטות VHS, מצלמות דיגיטליות או מקורות דומים על מנת לאפשר עריכה בתוכנת Final Cut Pro או iMovie.


היחידה כוללת כניסות וידאו, S וידאו או SCART (דגמים אירופיים בלבד) יחד עם כניסת סאונד סטריאו. היחידה קטנה בגודלה והמתח ליחידה מגיע דרך ממשק USB של מק. התוכנה המסופקת כוללת כלי דגימה ודוחסת את הוידיאו בזמן הלכידה.


מחיר: 149 דולר